Päis est

Hansarent - sõbrad ratastel

Rendilepingu üldtingimused

SÕIDUKI ÜÜRI STANDARDTINGIMUSED

Kehtivad alates 2014

1. MÕISTED, LEPINGU OLEMUS JA REGULEERIMISOBJEKT

A) Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted: I) Tingimused – käesolevad sõiduki üüri standardtingimused, mis on aluseks sõiduki üürimisele ja kasutamisele; II) Üürileandja – lepingu esiküljel märgitud äriühing; III) Klient – lepingu esiküljel kliendina märgitud isik, kes saab üürileandjalt õiguse sõiduki kasutamiseks vastavalt käesolevale lepingule; IV) Leping – üürileandja ja kliendi vaheline üürileping, mis koosneb käesolevatest tingimustest ja esiküljel sätestatud eritingimustest; V) Sõiduk – lepingu esiküljel märgitud sõiduk, mille kasutusõigus kuulub üürileandjale ning mille üürileandja annab vastavalt lepingule kliendi kasutusse.
B) Käesolevad tingimused sätestavad kliendi õigused ja kohustused sõiduki kasutamisel. Klient on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub üürileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki üürimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel üürileandjaga. Üürileandja lubab kliendil sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega.
C) Üürileandja teeb käesolevad tingimused kliendile hiljemalt lepingu sõlmimisel kättesaadavaks. Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on käesolevaid tingimusi lugenud ning kohustub neid täitma.
D) Leping sõlmitakse ühe sõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud lepingus ja kuni sõiduk on uuesti üürileandja otseses valduses („üüriperiood“). Tingimuste sätted, mille olemusest see tuleneb, ei kaota kehtivust ka sõiduki tagastamise järel.

2. SÕIDUKI ÕIGUSTATUD KASUTAJA

Vastavalt lepingule võivad sõidukit juhtida ainult klient ja/või teised isikud, kes on üürileandja poolt märgitud lisajuhina lepingusse. Sõidukit ei või juhtida isik (kaasa arvatud klient):
A) kes ei vasta üürileandja või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
B) kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet („joobeseisund“), või kes on üleväsinud.

3. SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

A) Üürileandja annab kliendile üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on õigusaktidest tulenevalt nõutav sõiduki kasutamiseks vastavalt kliendi poolt sõiduki broneerimisel üürileandjale esitatud informatsioonile.
B) Klient kohustub tagastama sõiduki üürileandjale lepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel kliendile.
C) Klient kontrollib sõiduki seisundit selle üleandmisel üürileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga lepingu esiküljel, et see vastab kontroll-lehel ja/või lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja sõiduki tegeliku seisundi vahel peab klient laskma üürileandjal kõrvaldada enne sõiduki vastuvõtmist. Klient on üüriperioodi jooksul vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest.
D) Klient on kohustatud sõiduki tagastama lepingus märgitud üürileandja kontorisse selle lahtiolekuaegadel. Lahtiolekuaegadel on kliendil õigus nõuda üürileandjalt sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, juhul kui klient loobub sellest õigusest, vastutab klient sõiduki eest, kuni üürileandja on sõiduki üle vaadanud ja võtnud oma otsesesse valdusesse. Juhul, kui klient tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud kontoris kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel või võtmete ja dokumentide tagastamisel “võtmekasti” vastutab klient sõiduki eest, kuni sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse üürileandja poolt vastu võetuks, kui üürileandja on saanud sõiduki võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata (hiljemalt kell 10:00 tagastamisele järgneval tööpäeval).
E) Juhul, kui klient on sõiduki tagastamiseks leppinud üürileandjaga kokku mõne teise koha peale üürileandja kontori, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni üürileandja on sõiduki otsese valduse vastu võtnud (vt punkti 3(D) viimast lauset).
F) Juhul, kui klient ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas lepingus märgitud tagastamise ajal, maksab klient iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud üüritasu ühe päeva kohta (täiendavaid üüripäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 7(C)).
G) Juhul, kui klient tagastab sõiduki, kuid ei tagasta sõiduki dokumente ja/või sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab klient iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud üüritasu ühe päeva kohta (täiendavaid üüripäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 7(C)) seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.
H) Klient on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel üürileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule kulule üürileandja poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.
I) Kui klient on ületanud sõiduki tagastamisel lepingu esiküljel kokkulepitud läbisõidu piirangut, siis kohustub ta tasuma Üürileandjale lepingu esiküljel märgitud tasu iga lubatud läbisõitu ületava kilomeetri kohta.
J) Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda üürileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või üüriperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on üürileandjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Üürileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 5 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

4. KLIENDI VASTUTUS VIGASTUSTE JA KAHJU PUHUL

A) Klient on üüriperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka sõidukiga kaasa antud lisavarustust. Klient ei vastuta kahju eest üksnes ulatuses, mille hüvitab üürileandjale kindlustusandja (nt kohustusliku liikluskindlustuse hüvitised) või mille eest ei ole klient vastutav vastavalt tema poolt valitud vastutuse piirangutele, mis on märgitud lepingu esiküljel või sisalduvad üürihinnas. Lepingu rikkumisel kliendi poolt ükski vastutuse piirang ei kohaldu ning klient hüvitab üürileandjale kogu tekkinud kahju. Kui vastavat vastutuse piirangut ei ole valitud või ei kohaldu see muul põhjusel, hüvitab klient üürileandjale muu hulgas sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki üüritulu, sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Üürileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja. B) Kui klient on nõuetekohaselt täitnud kõiki lepingu tingimusi ja sõiduki või selle osade vigastused, kadumine või vargus pole põhjustatud õigustamata kasutaja poolt või õigustatud kasutaja hooletusest või tahtlusest (sh alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste, psühhotroopsete või muude joovastavate ainete tarbimisest), on kliendi vastutus piiratud järgmiselt juhul, kui vastava vastutuse piirangu kohaldumine on märgitud lepingu esiküljel:
I) avariivastutuse (Collision Damage Waiver, „CDW“) ja/või vargusvastutuse (Theft Waiver, “THW“) kohaldumisel väheneb kliendi vastutus vastavalt sõiduki või selle osade kahjustuste või vargusest või varguskatsest tuleneva kahju korral lepingus fikseeritud omavastutuseni. CDW ja THW ei vabasta klienti vastutusest sõiduki salongi vigastuste puhul, samuti kadunud ja purunenud lisaseadmete puhul ega järgnevatele sõiduki detailidele tekitatud kahju eest: rehvid, plekk- või valuveljed, rattakilbid, klaasid, tuled.
II) klaasivastutuse (Wheels and Windscreen Insurance, “WWI”) kohaldumisel katab see vigastused järgmistele sõiduki detailidele: rehvid, plekk- või valuveljed, rattakilbid, klaasid, tuled. WWI kohaldumisel kliendil nimetatud detailide kahjustamise puhul omavastutus puudub.
III) supervastutuse („MEDIUM PACKAGE”) kohaldumisel väheneb kliendi vastutus vigastuste, varguse või kadumise korral lepingus fikseeritud omavastutuseni. MEDIUM PACKAGE kohaldub üksnes CDW ning THW eelneval aktsepteerimisel. MEDIUM PACKAGE ei vabasta klienti vastutusest sõiduki salongivigastuste puhul, samuti kadunud ja kahjustatud lisaseadmete puhul ega järgnevatele sõiduki detailidele tekitatud kahjustuste eest: rehvid, plekk- või valuveljed, rattakilbid, klaasid, tuled.
IV) supervastutus pluss („PREMIUM PACKAGE”) kohaldumisel kliendil sõiduki või selle osade vigastuste, varguse või kadumise korral omavastutus puudub. PREMIUM PACKAGE kohaldub üksnes CDW ning THW eelneval aktsepteerimisel. PREMIUM PACKAGE ei vabasta klienti vastutusest sõiduki salongivigastuste puhul, samuti kadunud ja kahjustatud lisaseadmete puhul. PREMIUM PACKAGE sisaldab MEDIUM PACKAGE, isikliku kahju vastutust (Personal Accident Insurance, „PAI“-d) ning WWI- d.
Punkti 4(B) alapunktides I-IV märgitud vastutuse piirangute kohaldumisel tasub klient üürileandjale iga juhtumi kohta omavastutuse eraldi.
C) Klient on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrguse või kliirensiga. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirangud.
D) Punktis 4(B) toodud vastutuse piirangud ei kata mootori-, käigukasti- ja siduri rikkeid, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Kahjustuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks sõiduki Eesti margiesinduse ekspertiis.
E) Sõiduki iga rehvi purunemisel üüriperioodil on klient kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 17 toodule. Sellest kohustusest vabastab WWI või PREMIUM PACKAGE vastutuse piirangu kohaldumine.
F) Üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral on klient kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 17 toodule. Sellest kohustusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirangute kohaldumine.

5. SÕIDUKI KASUTAMINE

A) Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt punktile 2 ning käesolevale punktile. Klient on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. Üürileandja jätab endale õiguse sõiduk igal ajal kliendi kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui klient lepingu tingimusi ei täida.
B) Klient on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava GPS-seadmega, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Turvavöösid ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt sõiduki kasutamise riigis kehtivatele õigusaktidele.
C) Klient on kohustatud kasutama sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima peale iga 1000 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb üürileandjat sellest koheselt telefoni teel teavitada. Teenindusse või remonti võib sõiduki viia vaid üürileandja eelneval loal. Samuti on Kliendil keelatud sõidukit ise remontida.
D) Sõidukit ei tohi kasutada: I) enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; II) raskema veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; III) teiste sõidukite (sh järelhaagiste) või muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks; IV) sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud; V) nõuetekohaselt kinnitamata esemete veoks; VI) selliste esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks sõiduki kohese uuesti üürimise; VII) rallidel, test- ning võidusõitudel; VIII) liiklusseaduse ja muude kehtivate õigusaktide vastaselt; IX) seadusevastaseks tegevuseks; X) edasiüürimiseks; XI) sõitmiseks liikluseks keelatud aladel; XII) õppesõiduks; XIII) taksoteenuse osutamiseks; XIV) loomade veoks.
E) Lepingu sõlmimisel on klient kohustatud informeerima üürileandjat oma sõidumarsruudist. Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud järgmistel tingimustel: I) Üürileandja sõidukiga tohib sõita Leedus, Lätis, Poolas, Rootsis, Soomes ja Norras. Sõiduki tagastamine nendes riikides asuvates üürileandjaga sama kaubamärki kasutavates kontorites on lubatud eelneval kokkuleppel üürileandjaga; II) Sõites üürileandja sõidukiga Leetu, Lätti, Poola, Norra, Rootsi või Soome, kohustub klient hankima üürileandjalt loa (või volikirja) ning tasuma selle eest piiriületustasu vastavalt lepingu esiküljel märgitule; III) Punkti 5(E) piirangute rikkumisel on klient täielikult vastutav üürileandjale, sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju või vigastuste eest, sh sõiduki Eestisse tagasitoomisega seotud kulud. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirangute kohaldumine.

6. MAKSETINGIMUSED, DEPOSIIT, EELAUTORISEERIMINE

A) Rendilepingu allkirjastamisega annab klient Hansarendile õiguse debiteerida kõik rendilepingust tulevad kohustused kliendi krediitkaardilt, maksekaardilt või muul rendileandja poolt aktsepteeritud makseviisil.
B) Krediitkaardi deposiit – Hansarendil on õigus kliendi krediitkaardilt deponeerida summa, mis võrdub minimaalselt rendikulude, kütusepaagi maksumuse ja tankimise teenustasuga.
C) Krediitkaardilt eelautoriseerimine – Tagamaks, et kliendi krediitkaart on kehtiv, kontol on piisavalt vabu vahendid ning seejuures järgides kõiki pankade ja krediitkaardi haldusettevõtete nõudeid ja reglementatsiooni, Hansarent jätab endale õiguse eelautoriseerida kliendi krediitkaardilt summa vahemikus 600€ – 1100€.
Eelautoriseering EI OLE makse, vaid ajutine, osaline blokeering kliendi kontol olevatele vabadele vahenditele, eelautoriseering ei pruugi kajastuda pangaväljavõttel. Olenevalt kliendi ja tema panga vahelisest lepingust, tuleb eelautoriseeringu vabastamise perioodiks arvestada vähemalt 14 päeva peale rendi lõppu.
Eelautoriseeringuga seotud tingimuste täpsustamiseks palun pöörduge oma panga või krediidiasutuse poole, kes teie krediitkaardi on väljastanud ja kinnitage:
– et olete täpselt aru saanud eelautoriseerimise tähendusest ja mõistetest;
– et eelautoriseerimine (ajutine vahendite blokeering, MITTE makse) – on teostatud ; ja
– mis on eelautoriseeritud summa ning mis on selle eeldatav tagastamise aeg..
D) Autogruppide LXAR, PFAR, FQBD rentimiseks peab klient esitama kaks krediitkaarti. Esimeselt krediitkaardilt eelautoriseerib Hansarent summa, mis on mainitud tingimuste lõikes 6)C), teiselt krediitkaardilt eelautoriseeritakse 200,00€.
E) Klient vastutab ja tagab Hansarendile kogu rendilepingust tuleva summa tasumise, isegi kui ta on märgitud rendilepingule kui kolmas osapool.

7. TASUD

A) Üüritasu väljendab tasu sõiduki kasutamise eest lepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Üüritasus sisalduvad sõiduki üürihind ning tasud lisateenuste (sh vastutuse piirangute) eest, mida klient on aktsepteerinud ja mis on märgitud lepingu esiküljele. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Üüritasu võib osaliselt või täielikult olla tasutud kolmanda isiku poolt vastavalt üürileandja ning kolmanda isiku vahelistele kokkulepetele.
B) Üüritasu arvutamise aluseks on sõiduki broneerimise ajal või lepingu sõlmimisel kehtinud üürihind selles sisalduvate teenuste hindadega ning üürileandja lisateenuste hinnakiri, mis on kliendile kättesaadav üürileandja koduleheküljel ja kontoris. Klient on kohustatud täitma üürihinna kehtivuse tingimusi. Hinna kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused üüriperioodile, üüri minimaalsele kestusele, soodustuste olemasolule jt. Sõiduki broneerimisel ei garanteerita kliendile konkreetset automudelit, vaid sõiduk kindlate tingimuste alusel eristatavast sõidukigrupist. Kliendil on võimalik lisatasu eest valida broneeritust erinev sõidukigrupp, kui see on kontoris võimalik.
C) Üüripäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki üüriperioodi alguskellaajast arvates. Iga järgmine üüripäev algab igal järgneval päeval sõiduki üüri alguskellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
D) Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest kliendi poolt võivad üüritasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha üüriperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad üürihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või üürileandja kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest kliendi poolt, kuid ei ole üürileandja ja kliendi vahel lepingus kokku lepitud. Klient on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses.
E) Kliendi lõplikud rahalised kohustused määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist.

8. KÜTUSEPAAGI TÄITMISE KULUD

A) Kliendile antakse sõiduk üle täis paagiga. Juhul, kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb kliendil tasuda puuduoleva kütuse ja tankimise eest vastavalt punktile 17(A)(XII). Puuduva kütuse arvestamine käib kaheksandik skaalal, kus minimaalne puuduv osa on 1/8 kütusepaagist.
B) Juhul, kui klient on lepingu sõlmimisel avaldanud soovi osta paagitäis kütust ette, tasub ta selle eest summas, mis on märgitud lepingule ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütust kliendile ei hüvitata.

9. VASTUTUS VARA EEST

Üürileandja ei vastuta kliendi, lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud üüriperioodil sõidukisse, välja arvatud juhtudel, kui lepingu esiküljel on märgitud pagasivastutuse lisateenuse (Personal Effects Coverage, „PEC“) kohaldumine (selles sätestatud tingimustel).

10. VASTUTUSKINDLUSTUS

A) Seaduse alusel kohustuslik vastutuskindlustus (liikluskindlustus) sisaldub sõiduki üürihinnas.
B) Üürileandja sõidukite vastutuskindlustus kaitseb üürileandjat, klienti ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele.
C) Klient on kohustatud hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis tuleneb kindlustusandjate poolt esitatud nõuetest, kui sõiduki kasutamine ei vastanud lepingu nõuetele.

11. VIGASTUSED, AVARIID, VARGUS JA VANDALISM

A) Klient on kohustatud teatama telefoni teel liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, kahjustumisest ja/või mõnest muust sõidukiga toimunud intsidendist koheselt üürileandjale ja viimase nõudmisel politseile.
B) Klient ei tohi pärast punktis 11(A) nimetatud intsidendi toimumist üürileandja-poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Klient on kohustatud üles kirjutama intsidendis osalejate ja tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid (st ei tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega).
C) Klient on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma ja esitama üürileandjale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab klient üürileandjale esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel vastutab klient sõiduki algse soetusmaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses (siis ei kohaldu ükski punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirang).
D) Sõiduki varguse korral peab klient üürileandjale üle andma sõiduki võtmed, registreerimistunnistuse ja muu dokumentatsiooni. Juhul, kui klient kõiki nõutavaid esemeid üürileandjale üle ei anna või ei täida teisi punktis 11 esitatud nõudeid, ei vabasta ükski punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirang klienti vastutusest ning klient on kohustatud hüvitama üürileandjale sõiduki algse soetusmaksumuse ja muu sõiduki vargusest tuleneva kahju (mh punktis 4(A) viidatud saamata jäänud tulu).
E) Klient on kohustatud tegema koostööd üürileandja ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning õiguslike probleemide lahendamisel.

12. ÜÜRILEANDJA VASTUTUSE PIIRANGUD

A) Üürileandja ei ole kliendi või kolmandate isikute ees sõiduki üürimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud otsese varalise kahju eest, kui see on tekkinud otsesest üürileandja poolsest raskest hooletusest või tahtlusest. Üürileandja ei vastuta kaudse kahju (mh saamata jäänud tulu), üürimisest tuleneva kahju, mittevaralise kahju või ükskõik millise erikahju eest.
B) Miski punktis 12(A) ei välista või vähenda üürileandja vastutust surma või isiku vigastuste korral, kui see on põhjustatud üürileandja raskest hooletusest või tahtlusest, või muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei ole seaduse alusel võimalik.

13. PARKIMIS- JA LIIKLUSTRAHVID

A) Klient vastutab täielikult kõigi üüriperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.
B) Kui klient saab üürimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest üürileandjat üüriperioodi lõppedes informeerima.
C) Juhul, kui punktis 13(A) nimetatud rikkumiste eest tasub kliendi asemel üürileandja, peab klient need kulud üürileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu vastavalt punktile 17(A)(II).
D) Kliendi nõudmisel esitab üürileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille üürileandja on pidanud tasuma ning mis seonduvad sõiduki kasutamisega kliendi poolt.

14. KLIENDILE TEKKINUD ISIKUKAHJU JA ISIKLIKELE ASJADELE TEKITATUD KAHJU

Eeldades, et klient on nõuetekohaselt täitnud kõiki lepingu tingimusi ja kahju pole põhjustatud õigustamata kasutaja poolt või õigustatud kasutaja hooletusest või tahtlusest (sh alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste, psühhotroopsete või muude joovastavate ainete tarbimisest), hüvitab üürileandja kliendile 10 päeva jooksul arvates vastavate arvete ja/või muude kuludokumentide ning vajadusel muude tõendite saamisest ravikulud ja isiklikele asjadele tekitatud kahju vastavalt järgmistele lisateenustele (mis kohalduvad üksnes juhul, kui nende kohaldumine on lepingu esiküljel märgitud):
A) PAI kohaldumisel hüvitab üürileandja kliendile või surmaga lõppenud õnnetuse puhul kliendi pärijatele ravikulud kuni 10 000 euro ulatuses ühe kindlustusjuhtumi kohta järgmise juhtumi kohta: I) õnnetusest põhjustatud kliendi surmajuhtum sõidukis viibides, sinna sisenedes või sealt väljudes; II) kliendile kasutatud arstiabi ja erakorralise meditsiini kulud, kui vajadus nende järgi on tekkinud otseselt sõidukiga toimunud avarii tulemusena. Üürileandja hüvitab käesolevas punktis kirjeldatud juhtumitest tingitud mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa, kindlustusandja või muu kolmas isik. Klient kohustub üürileandjat teavitama juhul, kui kogu või osaline kahju hüvitatakse kolmandate isikute poolt. Hüvitatakse ravikulu, mis on kliendi poolt kantud kuni 1 aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi tekkimisest. Kliendi surmajuhtumi puhul hüvitab üürileandja kliendi ravikulud (mida ei ole eelnevalt kliendile makstud) kliendi pärijatele ja see hüvitis makstakse välja juhul, kui klient on surnud õnnetusjuhtumi tagajärjel 3 aasta jooksul arvates juhtumi päevast. Ravikulu hüvitatakse Euroopa Liidus ja Norra Kuningriigisregistreeritud riigi- või munitsipaalraviasutuse, eraraviasutuse või taastusravikeskuse esitatud arvete alusel. Üürileandjal on õigus kontrollida esitatud teabe õigsust ja nõuda õnnetusjuhtumit ja kulusid tõendavaid ning muid dokumente. Kui dokumentidest nähtub, et tegemist ei olnud õnnetusjuhtumiga, siis üürileandja ravikulusid ei hüvita.
B) PAI kohaldumisel hüvitatakse ravikulud piirmäära ulatuses järgmiselt: I) arsti osutatavad ja/või määratavad hädavajalikud uuringu- ja ravikulud (sh vajalik ja mõistlik ravimikulu), v.a psühhoteraapia kulu; II) ravi seisukohalt vajalikud ja arsti määratud füsioteraapia ja ravikehakultuuri mõistlikud kulud. Massaažikulu hüvitatakse maksimaalselt 10 korra eest ühe juhtumi kohta, ravikehakultuuri kulu hüvitatakse täielikult; III) ravi seisukohalt vajaliku meditsiinilise abivahendi soetamise või üürimise mõistlik kulu; IV) kindlustatu kasutatavate ja kindlustusjuhtumi tõttu purunenud või kaduma läinud prillide, kuulmisaparaadi, proteesi(de) jmt parandamise või taassoetamise kulu; V) õnnetuse tagajärjel tekkinud hambavigastuste ravi mõistlik kulu (sh hammaste asendamise kulu); VI) plastilise kirurgia mõistlik ja vajalik kulu.
C) Üürileandja ei hüvita ravikulusid punktis 14(A) kirjeldatud juhtumite toimumisel järgmistel juhtudel: I) sõda, kodusõda, revolutsioon; II) kliendi poolt enesele põhjustatud vigastus, enesetapp või seadusvastane tegu; III) varem diagnoositud haiguse ägenemine, krooniline haigus; IV) raseduse katkemisega seotud ja raseduse katkemisest põhjustatud tervisehäirete ravikulusid; V) osavõtt rallist, test- ja/või võidusõidust; VI) sõiduki kasutamine muuks kui tingimuste punktis 5 loetletud otstarbeks; VII) hääletajate poolt tekitatud ja hääletajatele tekitatud vigastuste ravikulusid; VIII) tegevteenistus sõja-, mere- või õhuväes; VIX) muust lepingu või õigusaktide rikkumisest põhjustatud õnnetus.
D) PEC kohaldumisel hüvitab üürileandja kliendile sõiduki lukustatud pagasiruumist või kindalaekast varastatud asjade väärtuse kuni lepingu esiküljel märgitud ulatuses kogu üüriperioodi kohta. Hüvitise aluseks on varastatud asja tegelik väärtus, mis on eseme kohalik keskmine müügihind kahjujuhtumi toimumise ajal. Klient on kohustatud juhtunu kohta esitama politsei tõendi/raporti. Üürileandja hüvitab PEC kohaldumisel asjade väärtuse juhul kui sõidukil on nähtavad sissemurdmise jäljed.
E) Üürileandja ei hüvita PEC kohaldumisel: I) sõidukeid ja nende lisavarustust, mootorrattaid, veesõidukeid, nende lisavarustust või –osi; II) paberraha, münte, marke, väärtpabereid, pileteid, dokumente vms; III) juveele, väärismetalle, kunstiväärtusi jm väärisesemeid; IV) karusnahku ja karusnahast esemeid; V) andmekandjaid ning digitaalset aparatuuri; VI) mobiiltelefone, radareid, raadioid; VII) mööblit, relvi; VIII) esemeid, mis olid sõidukis müügiotstarbel; IX) kontaktläätsi, prille, kunsthambaid ja proteese; X) elusolendeid; XI) kahju, mida põhjustas loomulik kulumine; XII) sõjast ja/või rahutuste tõttu tekkinud kahju; XIII) ralli, test- ja/või võidusõidu tulemusel tekkinud kahju; XIV) kahju, mis on tekitatud kliendi, tema pereliikmete või kaassõitjate poolt; XV) mis tahes kahju, kui sõiduk polnud kahju tekkimise hetkel pargitud valvega parklasse.

15. ISIKUANDMED

A) Lepingu allkirjastamisega lubab klient üürileandjal oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt üürileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib üürileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest üürileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.
B) Klient on teadlik, et lepingulise kliendikoodi ja/või sooduskoodi (hinnakoodi) kasutamisel tema poolt sõiduki üürimisel on üürileandja kohustatud tema isikuandmed edastama lepingulist kliendikoodi ja/või sooduskoodi omavale isikule.

16. TINGIMUSTE KEHTIVUS

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused üürileandja ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

17. LEPPETRAHVID JA TEENUSTASUD

A) Klient tasub üürileandjale:
I) liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – 2000.00 € leppetrahvi;
II) kui üürileandjale esitatakse kliendi tõttu liiklus- või parkimistrahv –25.00 € teenustasu trahvi käitlemise eest;
III) sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 2000.00 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
IV) sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud parklas – 200 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
V) sõidukis suitsetamisel – 200.00 € leppetrahvi;
VI) puuduva või rikutud autovõtme puhul – 400.00 € leppetrahvi;
VII) puuduva(te) dokumendi/te puhul – 230.00 € leppetrahvi;
VIII) purunenud rehvi eest – 200.00 € leppetrahvi iga purunenud rehvi kohta;
IX) puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – 200.00 € leppetrahvi;
X) puuduva või lõhutud autovarustuse eest – 500.00 € leppetrahvi;
XI) sõiduki salongi keemilise puhastuse vajaduse korral – 200.00 € teenustasu;
XII) punktis 8(A) sätestatud juhul – 2.40 € teenustasu iga kütuse liitri kohta;
XIII) sõiduki kahjustamisel – 38.40 € teenustasu kahjustuste hindamise eest.
B) Kõik teenustasud sisaldavad käibemaksu.
C) Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri. Vastav hinnakiri on saadaval kõikides üürileandja esindustes.
D) Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub klient hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.

18. KREDIIDIRISK JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

A) Klient nõustub tema poolt Hansarent OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
– AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
– Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
B) Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
C) Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.